Loading...
GRATIS FRAKT vid beställning över 1020 kr
Hem| VILLKOR

VILLKOR

Ditt köp utgör ditt samtycke till att vara bunden av dessa användarvillkor och Integritet politik, som införlivas genom referens.

VIKTIG JURIDISK INFORMATION: LÄS DESSA ANVÄNDARVILLKOR NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA WEBBPLATS ELLER ANNAT SAMTYCKER DESSA VILLKOR. DESSA ANVÄNDARVILLKOR GÄLLER ALLA PERSONER SOM RIKTAS TILL ELLER ANVÄNDARE AV JOYASHOESSALE.COM OCH ALLA ANDRA JOYASHOESSALE WEBBPLATSER ELLER PERSONER SOM ANNAT SAMTYCKER (”DU” ELLER “DIN”). HÄNVISNINGAR TILL "JOYASHOESSALE.COM" ELLER "DENNA WEBBPLATS" SKA hänvisa till ALLA JOYASHOESSALES WEBBPLATSER, INKLUSIVE MOBILA APPLIKATIONER. "JOYASHOESSALE", "US" ELLER "VI" SKA BETYDNA DESIGNER BRANDS INC. OCH NÅGON AV DESS FÖREGÅNGARE, EFTERFÖLJARE, UPPDRAGNINGAR, FÖRÄLDRAR, DOTTERBOLAG, AFFILIATE, OCH VARJE DERAS RESPEKTIVA FUNKTIONÄRER, EMPLOYAREDIREKTORS, EMPLO-DIRECTORS. DIN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS ELLER ANNAN MANIFESTATION AV SAMTYKELSE BEKRÄFTAR DITT OVILLKORLIGA ACCEPTERANDE AV FÖLJANDE ANVÄNDARVILLKOR. DU KAN GÄLLA YTTERLIGARE VILLKOR I SAMBAND MED ANDRA PROGRAM, VAROR ELLER TJÄNSTER SOM associeras med JOYASHOESSALE.

OBS: DESSA ANVÄNDARVILLKOR INNEHÅLLER EN BINDANDE SKILJEDOMSBESTEMMELSE SOM PÅVERKAR DINA RÄTTIGHETER. SKILJEFÖRINGSBESTÄMMELSEN KRÄVER ATT ALLA TVISTER LÖSES I EN INDIVIDUELL SKILJEMÅL ELLER DOMSTOLFÖRHÅLLANDEN FÖR SMÅ ANSVAR. VID SKILJEMÅL FINNS DET INGEN DOMARE ELLER JURY OCH DET FINNS MINRE UPPTÄTTELSE OCH ÖVERKLARINGSÖVERSIKT ÄN I DOMSTOLEN.

Obligatorisk process för informell tvistlösning.

Det kan finnas ett tillfälle då en tvist (enligt definitionen nedan) uppstår mellan dig och JOYASHOESSALE. Om en sådan situation skulle uppstå har JOYASHOESSALE åtagit sig att arbeta med dig för att lösa tvisten. Därför, för varje tvist som uppstår mellan dig och JOYASHOESSALE, är båda parter överens om att de först kommer att göra en ansträngning i god tro för att lösa den informellt innan de inleder någon formell tvistlösning enligt nedan.

Denna informella process för tvistlösning är ett prejudikat och en förutsättning för att inleda skiljeförfarande eller ett förfarande i småmålsdomstol.

Denna process kräver att den ena parten skickar en skriftlig beskrivning av tvisten, inklusive anspråkets art och arten och grunden för den specifika lättnad som söks, till den andra parten. För varje tvist som du initierar samtycker du till att skicka denna skriftliga information om tvisten tillsammans med din kontaktinformation som är tillräcklig för att JOYASHOESSALE ska kunna identifiera din transaktion, ditt konto eller annan relevant information med JOYASHOESSALE till vår juridiska avdelning på [email protected] , Observera: Juridisk avdelning. Tidsperioden som refereras till nedan börjar löpa vid mottagandet av denna skriftliga beskrivning.

Du och JOYASHOESSALE kommer sedan överens om att förhandla i god tro om tvisten, inklusive genom en informell och individualiserad telefonkonferens för tvistlösning mellan dig och JOYASHOESSALE. Om någon av parterna i tvisten företräds av ombud kan den partens ombud delta, men parten måste också personligen infinna sig vid och delta i konferensen. Denna process bör leda till lösning av tvisten, men om den inte löses inom sextio (60) dagar efter mottagandet av den skriftliga beskrivningen ovan, samtycker du och JOYASHOESSALE till de ytterligare bestämmelserna om tvistlösning nedan.

Parterna är överens om att alla relevanta begränsningsperioder och ansökningsavgifter eller andra tidsfrister ska betalas medan parterna deltar i denna informella tvistlösningsprocess.

BINDANDE SKILJEDOM MED AVSTÅND AV KLASSA.

  1. Skiljedom. Varje tvist mellan dig och JOYASHOESSALE som inte kan lösas informellt enligt ovan ska lösas genom individuell skiljedom eller i småmålsdomstol.
  2. Termen "tvist" ska tolkas så brett som tillåts enligt lagen och ska täcka alla anspråk eller kontroverser, relaterade till oss eller vårt förhållande, inklusive men inte begränsat till alla: (1) anspråk på lättnad och teorier om ansvar, oavsett om det är baserat på kontrakt, skadestånd, bedrägeri, felaktig framställning, försumlighet, lag, förordning, förordning eller annat; (2) anspråk som uppstod före dessa eller några tidigare användarvillkor; (3) anspråk som uppstår efter uppsägningen av dessa användarvillkor; och (4) anspråk som är föremål för påstådda grupptalan. Trots det föregående kan antingen du eller JOYASHOESSALE välja att en tvist prövas (1) i domstol för småmål på individuell basis om beloppet som är i strid är korrekt inom jurisdiktionen för en lämplig domstol för småmål. eller (2) i en domstol med behörig jurisdiktion för att försöka ålägga intrång eller annat missbruk av immateriella rättigheter.
  3. Den part som inleder skiljeförfarandet kan öppna ett ärende med American Arbitration Association ("AAA") genom att besöka dess webbplats (www.adr.org) eller ringa dess avgiftsfria nummer (1-800-778-7879).
  4. Denna skiljedomsbestämmelse ska regleras av Federal Arbitration Act. Skiljeförfaranden ska administreras av AAA i enlighet med dess regler för konsumentskiljedom (”AAA-reglerna”) som ändrats av den version av denna skiljedomsbestämmelse som är i kraft när du meddelar oss om din tvist. Du kan få AAA-reglerna från AAA genom att besöka dess webbplats (www.adr.org) eller ringa dess avgiftsfria nummer (1-800-778-7879). Om det finns en konflikt mellan denna skiljedomsbestämmelse och AAA-reglerna ska denna skiljedomsbestämmelse gälla. Om AAA inte kan administrera ett förfarande enligt denna skiljedomsbestämmelse som skriven, ska parterna komma överens om en ersättningsorganisation för skiljeförfarande. Om parterna inte kan komma överens, ska parterna ömsesidigt begära en domstol med lämplig jurisdiktion för att utse en skiljedomsorganisation som kommer att administrera ett förfarande enligt denna skiljedomsbestämmelse i enlighet med AAA Consumer Arbitration Rules. En enda skiljedomare kommer att lösa tvisten. Såvida du och vi inte kommer överens om något annat kommer alla skiljedomsförhandlingar att äga rum på en plats som passar dig. Skiljemannen kommer att respektera anspråk på privilegier som erkänns av lag och kommer att vidta rimliga åtgärder för att skydda konfidentiell eller proprietär information. Skiljemannen ska utfärda ett motiverat skriftligt beslut som förklarar skiljemannens väsentliga slutsatser och slutsatser. Skiljemannens avgörande kan tas upp i vilken domstol som helst som har jurisdiktion över parterna endast om det är nödvändigt för att verkställa skiljemannens avgörande. En skiljedom som har uppfyllts till fullo ska inte tas upp i någon domstol. Du samtycker till att infinna sig i en första konferens med skiljemannen och vid varje utfrågning, tillsammans med ditt ombud om du är representerad.
  5. Betalning av anmälningsavgifter och andra avgifter ska regleras av AAA:s regler för konsumentskiljedom. För att avgöra om ett anspråk eller motkrav har lämnats in i syfte att trakassera eller är uppenbart oseriöst, kan skiljemannen, utan begränsning, överväga om en part tidigare har erbjudit full befrielse till den andra parten, inklusive, men inte begränsat till, en fullständig återbetalning av det belopp som betalats för köpta föremål eller om förfarandet är en del av flera ärenden.
  6. DET SKA INTE FINNAS INGEN RÄTTIGHET ELLER MYNDIGHET FÖR NÅGON TVIST ATT SKILJAS ELLER FÖRSLAGS PÅ EN KLASSISK ÅTGÄRD, GEMENSAM ELLER KONSOLIDERAD GRUND ELLER PÅ BASER SOM INNEHÅLLER ANSVAR VÄLDA I EN PÅSTÅDAD REPRESENTATIV KAPACITET AV EN GENERELL ATT ÄR DEN GEMENSKAPLIGA KAPACITET, ANDRA JOYASHOESSALE KUNDER ELLER ANDRA PERSONER. SKILJEMANNEN FÅR ENDAST TILLDELA LÄTTNING TILL DEN ENskilda PARTEN SOM SÖKER LÄTTNING OCH ENDAST I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR NÖDVÄNDIGT FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA LÄTTNING SOM GARANTERAS AV DEN ENSKILDA PARTENS ANSPRÅK. SKILJEMANNEN FÅR INTE TILLDELA LÄTTNING FÖR ELLER MOT NÅGON SOM INTE ÄR EN PART. SKILJEMANNEN FÅR INTE KONSOLIDERA MER ÄN EN PERSONS ANSVAR OCH FÅR INTE PRESIDERA ÖVER NÅGON FORM AV EN REPRESENTANT ELLER KLASSFÖRFARANDE. DENNA AVSKRIFT FRÅN KLASSISKA ÅTGÄRDER OCH KOLLEKTIVA LÄTTNINGAR ÄR EN VÄSENTLIG DEL AV DENNA SKILJEDOMSBESTÄMMELSE OCH KAN INTE SKÄRNAS FRÅN DEN. DE ÅTERSTÅENDE DELARNA AV DENNA SKILJEDOMSBESTÄMMELSE ÄR INTE VÄSENTLIGA DELAR AV DENNA SKILJEDOMSBESTÄMMELSE OCH KAN AVSKÄRNAS FRÅN DEN AV EN DOMSTOL MED BEHÖRIG JURISDIKTION. OAVSETT OAVSETT, OM EN DOMSTOL BESLUTAR ATT OFFENTLIGT FÖRSÄLTAGANDE INTE FÅR AVSKIPAS OCH ALLA ÖVERKLARINGAR FRÅN DET BESLUT HAR UTTRÄMT, DÅ KOMMER PARTERNA OVERENS OM ATT DETTA SKILJEFÖRSÄLJANDE OM KOMMER ATT KOMMA OM ATT DETTA SKILJEFÖRHÅLLANDET KOMMER OM ATT STÄLLA DETTA KVARANDE ANSVAR.
  7. Om ett anspråk av någon anledning kan föras fram i domstol snarare än i skiljedom, avsäger sig parterna all rätt till en juryrättegång, såvida inte ett sådant avstående inte är verkställbart. Detta innebär att varje anspråk skulle avgöras av en domare, inte en jury.
  8. Denna skiljedomsbestämmelse ska fortsätta att gälla efter uppsägning av dessa användarvillkor. Eventuella ändringar av denna skiljedomsbestämmelse ska endast vara prospektiva och ska inte påverka några pågående anspråk eller skiljeförfarande.

Tillämplig lag.

Den lag som är tillämplig på tolkningen och konstruktionen av dessa användarvillkor i alla skiljeförfaranden ska vara Federal Arbitration Act, tillämpliga federala lagar och lagarna i staten Ohio, USA, utan hänsyn till principerna om lagkonflikt. Om någon tvist inte befinns vara skiljebar, kommer vanliga lagvalsregler att gälla i varje domstolsförfarande där ärendet avgörs.

Upphovsrättsmeddelande och användning av webbplatsen.

Utformningen av denna webbplats och all text, grafik, information, innehåll, processer och annat material som visas på eller som kan laddas ner från denna webbplats (inklusive utan begränsning, utseende och känsla, all text, fotografier, bilder, video och ljud ) är skyddade av upphovsrätt, varumärken och eventuellt patentlagar och andra lagar och får inte användas förutom vad som är tillåtet i dessa användarvillkor eller med föregående skriftligt tillstånd från ägaren av sådant material. Alla rättigheter förbehållna. Du får inte modifiera informationen eller materialet som visas på eller som kan laddas ner från denna webbplats på något sätt eller reproducera eller offentligt visa, utföra eller distribuera eller på annat sätt använda sådan information eller material för något offentligt eller kommersiellt syfte. Du får inte kopiera, reproducera, publicera, överföra, distribuera, framföra, visa, posta, modifiera, skapa härledda verk från, sälja, licensiera eller på annat sätt utnyttja denna webbplats. All obehörig användning av sådan information eller sådant material kan bryta mot upphovsrättslagar, varumärkeslagar, lagar om integritet och publicitet och andra lagar och förordningar och är förbjudet. I händelse av brott mot dessa lagar och förordningar förbehåller sig JOYASHOESSALE rätten att söka alla gottgörelser som är tillgängliga enligt lag och i rättvisa.

JOYASHOESSALE förbehåller sig rätten att blockera eller neka åtkomst till denna webbplats för vem som helst när som helst av vilken anledning som helst.

Varumärken.

JOYASHOESSALE behåller alla rättigheter gällande sina varumärken, handelsnamn, varumärkesnamn och klädsel. Dessa märken, namn eller handelsklänning, och alla tillhörande logotyper eller bilder, är registrerade och/eller sedvanliga varumärken som tillhör JOYASHOESSALE och dess dotterbolag och skyddas av amerikanska och internationella lagar och fördrag. Ingen licens för användningen av sådana märken, namn eller handelskläder beviljas dig under dessa villkor eller genom din användning av denna webbplats. Ditt missbruk av varumärkena som visas på denna webbplats är strängt förbjudet. Du bör också informeras om att JOYASHOESSALE aggressivt kommer att upprätthålla sina immateriella rättigheter till den fulla omfattningen av lagen, inklusive att söka civilrättsliga åtgärder och åtal.

Produkter, innehåll och specifikationer.

Alla funktioner, innehåll, specifikationer, produkter och priser för produkter och tjänster som beskrivs eller avbildas på denna webbplats kan ändras när som helst utan föregående meddelande. JOYASHOESSALE gör alla rimliga ansträngningar för att korrekt visa attributen för sina produkter, inklusive tillämpliga färger; Men den faktiska färgen du ser beror på ditt datorsystem och vi kan inte garantera att din dator kommer att visa sådana färger korrekt. Inkluderandet av några produkter eller tjänster på denna webbplats vid en viss tidpunkt innebär eller garanterar inte att dessa produkter eller tjänster kommer att vara tillgängliga när som helst.

Informationens riktighet.

Vi försöker säkerställa att informationen på denna webbplats är fullständig, korrekt och aktuell. Trots våra ansträngningar kan informationen på denna webbplats ibland vara felaktig, ofullständig eller inaktuell. Vi gör inga utfästelser om fullständigheten eller riktigheten av någon information på denna webbplats. Till exempel kan produkter som ingår på denna webbplats vara otillgängliga, kan ha andra attribut än de som anges eller kan faktiskt ha ett annat pris än det som anges på denna webbplats. Dessutom kan vi göra ändringar i information om pris och tillgänglighet utan förvarning. Vidare kan prisinformation på andra webbplatser som påstår sig representera korrekt prissättning på denna webbplats inte vara korrekt eller aktuell. Även om det är vår praxis att bekräfta beställningar via e-post, innebär mottagandet av en beställningsbekräftelse via e-post inte vårt godkännande av en beställning eller vår bekräftelse av ett erbjudande om att sälja en produkt eller tjänst. Så långt det är tillåtet enligt tillämplig lag förbehåller vi oss rätten att utan föregående meddelande begränsa beställningskvantiteten på någon produkt eller tjänst och/eller att vägra service till någon kund. Vi kan också kräva verifiering av information innan godkännande och/eller leverans av en beställning.

Länkar till denna webbplats.

Det är förbjudet att skapa eller underhålla en länk från en annan webbplats till någon sida på denna webbplats utan vårt skriftliga tillstånd. Det är förbjudet att köra eller visa denna webbplats eller all information eller material som visas på denna webbplats i ramar eller på liknande sätt på en annan webbplats utan vårt skriftliga tillstånd. Alla tillåtna länkar till denna webbplats måste följa alla tillämpliga lagar, regler och förordningar.

Särskilt meddelande om sökmotoroptimering.

JOYASHOESSALE har en policy utan tolerans när det gäller användningen av våra varumärken eller namn i metataggar och/eller dold text. Närmare bestämt är användningen av våra varumärken eller namn i metataggsökord varumärkesintrång, och användningen av varumärken eller namn i sidtext, metataggar och/eller dold text i syfte att få högre ranking från sökmotorer är orättvis konkurrens. Det är förbjudet att länka till någon JOYASHOESSALE.com-webbsida utan uttryckligt skriftligt tillstånd från JOYASHOESSALE. Inramning, inline-länkning eller annan sammanslutning av denna webbplats eller dess leverantörers programvara eller HTML-kod, skript, text, konstverk, fotografier, bilder, video och ljud med länkar, annonser och/eller annan information som inte härrör från denna webbplats är uttryckligen förbjuden .

Tredjepartslänkar.

Periodvis kan länkar upprättas från denna webbplats till en eller flera externa webbplatser eller resurser som drivs av tredje part ("Tredjepartswebbplatserna"). Dessa länkar tillhandahålls endast för din bekvämlighet. Dessutom kan vissa tredje parts webbplatser också tillhandahålla länkar till denna webbplats. Ingen av dessa länkar ska anses antyda att JOYASHOESSALE stödjer tredje parts webbplatser eller något innehåll däri. JOYASHOESSALE kontrollerar inte och är inte ansvarig eller ansvarig för tredje parts webbplatser eller något innehåll, reklam, produkter eller annat material på eller tillgängligt från sådana tredje parts webbplatser. Åtkomst till tredje parts webbplats sker på egen risk och JOYASHOESSALE har inget ansvar som härrör från eller relaterat till sådana webbplatser och/eller deras innehåll eller för skador eller förluster som orsakas eller påstås vara orsakade av eller i samband med något köp, användning av eller beroende av sådant innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på eller via en sådan tredje parts webbplats.

Användar information.

Annat än personligt identifierbar information, som är föremål för denna webbplatss sekretesspolicy, allt material, information, förslag, idéer, koncept, know-how, tekniker, frågor, kommentarer eller annan kommunikation som du överför eller postar till denna webbplats på något sätt (“ Användarkommunikation”) är och kommer att betraktas som icke-konfidentiell och icke-proprietär. Vi och våra respektive dotterbolag och våra eller deras utsedda personer kan använda vilken som helst eller all användarkommunikation för vilket syfte som helst, inklusive, utan begränsning, reproduktion, överföring, avslöjande, publicering, sändning, utveckling, tillverkning och/eller marknadsföring på vilket sätt som helst för alla eller alla kommersiella eller icke-kommersiella ändamål. Vi kan, men är inte skyldiga att, övervaka eller granska någon användarkommunikation. Vi har ingen skyldighet att använda, returnera, granska eller svara på någon användarkommunikation. Så långt det är tillåtet enligt tillämplig lag kommer vi inte att ha något ansvar relaterat till innehållet i sådan användarkommunikation, vare sig den härrör från lagar om upphovsrätt, förtal, integritet, obscenitet eller annat. Vi förbehåller oss rätten att ta bort all eller all användarkommunikation som inkluderar material som vi anser är olämpligt eller oacceptabelt. Om du går in på och använder den här webbplatsen för någon annans räkning, intygar du att du har befogenhet att binda den personen som uppdragsgivare till alla villkor som anges häri och du samtycker till att acceptera ansvar för skada orsakad av den personens felaktiga användning av detta Hemsida.

Ditt konto.

Du kan välja att skapa ett JOYASHOESSALE-konto på denna webbplats. Om du gör det kommer du att ha ett lösenord för ditt konto. För att skydda ditt konto bör du välja ett annat lösenord än namn, födelsedagar eller gatuadresser som är kopplade till dig. Du är ansvarig för att upprätthålla sekretessen för ditt konto och lösenord och för att begränsa åtkomsten till din dator. I den utsträckning som är tillåten enligt tillämplig lag samtycker du till att ta ansvar för alla aktiviteter som sker under ditt konto eller lösenord. JOYASHOESSALE kan återkalla din rätt att ha ett konto när som helst efter JOYASHOESSALEs eget gottfinnande.

Användarbeteende.

Du ska INTE göra något av följande: (a) försöka modifiera eller "hacka" denna webbplats; (b) komma åt något område på denna webbplats som du inte uttryckligen har behörighet att få åtkomst till; (c) störa, begränsa eller hindra andra användare från att använda och njuta av denna webbplats; (d) utge sig för att vara någon person eller enhet eller felaktigt ange eller på annat sätt felaktigt framställa din anknytning till en person eller enhet; (e) samla in eller samla in personlig information om andra användare av denna webbplats; (f) få tillgång till denna webbplats genom att använda en automatiserad mekanism och extrahera data; (g) använda denna webbplats för alla kommersiella ändamål, eller för något syfte som är bedrägligt eller på annat sätt skadeståndsgrundande eller olagligt; och (h) äventyra driften av datorsystem som ägs av JOYASHOESSALE eller JOYASHOESSALEs rykte.

FRISKRIVNINGAR.

ANVÄND DENNA WEBBPLATS PÅ EGEN RISK. I FULLSTÄNDIG UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG TILLHANDAHÅLLS INFORMATIONEN, MATERIALET OCH TJÄNSTERNA SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ ELLER GENOM DENNA WEBBPLATS "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGRA GARANTIER AV NÅGOT SLAG INKLUSIVE GARANTIER OM, MÖJLIGHET OM PERSONLIGHET, MÖJLIGHET, AV IMMATERIELL EGENDOM. VARKEN JOYASHOESSALE, DESS LEVERANTÖRER ELLER NÅGOT AV DERAS RESPEKTIVA AFFILIATES GARANTERAR RIKTIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN AV INFORMATIONEN, MATERIALET ELLER TJÄNSTERNA SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ ELLER GENOM DENNA WEBBPLATS. INFORMATIONEN, MATERIALET OCH TJÄNSTERNA SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ ELLER GENOM DENNA WEBBPLATS KAN VARA INAKTUELLT OCH VARKEN JOYASHOESSALE, DESS LEVERANTÖRER ELLER DERAS AFFILIATES GÖR NÅGOT ÅTAGANDE ELLER PÅTAR SIG NÅGON SKYLDIGHET ATT UPPDATERA UPPDATERING AV MASKINFORMATION. FÖREGÅENDE UNDANTAG AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ÄR UPPFÖLJLIGA I DEN FULLSTÄNDIGA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG I NEW JERSEY MEN KANSKE INTE GÄLLER I ANDRA STATER I DEN UTSTRÄCKNING SOM FÖRBJUDS ENLIGT LAG. Vänligen hänvisa till DINA LOKALA LAGAR FÖR SÅDANA BEGRÄNSNINGAR ELLER FÖRBUD.

ALLA PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM KÖPT PÅ ELLER GENOM DENNA WEBBPLATS ÄR ENDAST UNDERLADA AV NÅGRA TILLÄMPLIGA GARANTIER FRÅN DERAS RESPEKTIVA TILLVERKARE, DISTRIBUTÖRER OCH LEVERANTÖRER, OM NÅGRA. I FULLSTÄNDIG UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING AVSÄKAR VI HÄRMED ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARJE UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER MED REPETERANDE TILL PRODUKTERNA OCH TJÄNSTERNA TILL DIG TJÄNSTER. UTAN ATT BEGRÄNSA ALLMÄNHETEN AV OVANSTÅENDE, FRÅSÄR VI HÄR HÄRMELT UTTRYCKLIGEN ALLT ANSVAR FÖR ANSVAR SOM BERÄTTS PÅ VANLIGT SLITTAGNING, MISBRUK AV PRODUKTEN, MISBRUK, PRODUKTÄNDRINGAR, OLÄMPLIGT PRODUKTVAL ELLER MISSTAGNING. OVANSTÅENDE UNDANTAG AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ÄR UPPFÖLJLIGA I NEW JERSEY I FULLSTÄNDIG UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG MEN KANSKE INTE GÄLLER I ANDRA STATER I DEN UTSTRÄCKNING SOM FÖRBJUDS ENLIGT LAG. Vänligen hänvisa till DINA LOKALA LAGAR FÖR EVENTUELLA SÅDANA FÖRBUD.

ANSVARSBEGRÄNSNING.

Så långt det är tillåtet enligt tillämplig lag tar JOYASHOESSALE inget ansvar eller ansvar för eventuella skador på, eller eventuella virus som kan infektera, din dator, telekommunikationsutrustning eller annan egendom som orsakas av eller härrör från din tillgång till, användning av, eller surfar på denna webbplats, eller din nedladdning av all information eller material från denna webbplats. I FULLSTÄNDIG UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, SKA JOYASHOESSALE INTE VARA ANSVARIGT MOT DIG ELLER NÅGON ANNAN FÖR NÅGON INDIREKTA, SPECIELLA, STRAFFANDE (FÖRUTOM I NEW JERSEY MED RESPEKT TILL TILLGÄNGLIGHETEN FÖR TREBLE SUDEN FRANKRIKE NÅGON), FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, DE SOM RESULTAT FRÅN FÖRLASTNING AV VINST, FÖRLASTNING AV DATA ELLER AVBROTT I AFFÄRSVERKET) SOM UPPSTÅR UR ANVÄNDNING, OFÖJLIGHET ATT ANVÄNDA, ELLER RESULTAT AV ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS, NÅGON WEBBPLATS, DENNA WEBBPLATS, NÅGON WEBBPLATS, DENNA WEBBPLATS. INFORMATION ELLER TJÄNSTER SOM FINNS PÅ NÅGON ELLER ALLA SÅDANA WEBBPLATSER, OAVSETT BASERADE PÅ GARANTI, KONTRAKT, TORT ELLER NÅGON ANNAN JURIDISK TEORI OCH OAVSETT OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADA ELLER INTE. OVANSTÅENDE ANSVARSBEGRÄNSNINGAR GÄLLER I NEW JERSEY I FULLSTÄNDIG UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG MEN KANSKE INTE GÄLLER I ANDRA STATER I DEN UTSTRÄCKNING SOM FÖRBJUDS ENLIGT LAG. Vänligen hänvisa till DINA LOKALA LAGAR FÖR EVENTUELLA SÅDANA FÖRBUD.

I FULLSTÄNDIG UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, VID NÅGOT PROBLEM MED DENNA WEBBPLATS ELLER NÅGOT INNEHÅLL, GODKÄNNER DU ATT AVSLUTA ATT ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS OMEDELBART. I FULLSTÄNDIG UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING, I FÖRÄNDELSE ATT DU ÄR MISSNÖJD MED PRODUKTERNA ELLER TJÄNSTER SOM DU HAR KÖPT PÅ ELLER GENOM DENNA WEBBPLATS, BEKRÄFTAR DU ATT INGEN PRODUKT ÄR ATT INGEN PRODUKT ÄR OCH ATT OCH DU GODKÄNNER ATT DIN ENDA KOMPENSATION FÖR BROTT PÅ GARANTI, OM NÅGRA, ÄR FRÅN TILLVERKAREN AV SÅDANA PRODUKTER ELLER LEVERANTÖR AV SÅDANA TJÄNSTER, I ENLIGHET MED SÅDAN TILLVERKARENS ELLER LEVERANTÖRENS GARANTI. ALTERNATIVT KAN DU SÖKA RETUR OCH ÅTERBETALNING FÖR SÅDAN PRODUKT ELLER TJÄNSTER FRÅN JOYASHOESSALE I ENLIGHET MED RETUR- OCH UTBYTESPOLICIER SOM UPPLATS PÅ DENNA WEBBPLATS.

Revisioner av dessa användarvillkor.

JOYASHOESSALE kan uppdatera eller revidera dessa användarvillkor när som helst och då och då genom att uppdatera detta inlägg. Du bör besöka denna sida då och då för att granska de då gällande användarvillkoren för webbplatsen eftersom de är bindande för dig i den utsträckning som är tillåten enligt tillämplig lag. Vissa bestämmelser i dessa användarvillkor för webbplatsen kan ersättas av juridiska meddelanden eller villkor som finns på särskilda sidor på denna webbplats. Din fortsatta användning av denna webbplats efter att eventuella ändringar av dessa användarvillkor har publicerats kommer att anses acceptera dessa ändringar.

Hela avtalet.

Dessa användarvillkor fungerar som hela förståelsen och avtalet angående ämnet för dessa användarvillkor. Förutom vad som anges i skiljedomsbestämmelsen, om någon bestämmelse i dessa Användarvillkor av en domstol med behörig jurisdiktion befinns vara ogiltig eller omöjlig att verkställa, samtycker du till att domstolen ska sträva efter att ersätta den ogiltiga eller icke verkställbara bestämmelsen med en bestämmelse som kommer närmast den ursprungliga avsikten med den ogiltiga eller icke verkställbara bestämmelsen eller kommer att modifieras för att överensstämma med den mest omfattande tillåtna läsningen som är tillåten enligt lagen i överensstämmelse med avsikten med den ogiltiga eller icke verkställbara bestämmelsen.

aaa